Privacy Policy

Ingangsdatum 25 mei 2018

Voetenweldaad maakt gebruik van de grondslag: 'noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst'.

Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk (hierna “Voetenweldaad”) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe wat nodig is om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetenweldaad houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als Voetenweldaad ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Voetenweldaad verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Registreren van de situatie door de tijd heen
 • Communicatie over de behandeling en het opstellen of bijstellen van een behandelplan;
 • Het uitvoeren van de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Klanten: Het overeengekomen verzoek tot behandelen;
 • Leveranciers: De overeengekomen bestelling en levering daarvan.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetenweldaad de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Medische gegevens die noodzakelijk zijn om een (Medisch) Pedicure Behandeling te kunnen ontvangen;

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Collegiaal overleg met Podotherapeuten en andere (medisch) pedicures;
 • Bij doorverwijzingen naar Podotherapeut of (huis)arts.

Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, indien dit nodig is. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat GGD die het kader van een Covid-19 bron- of contactonderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden als je mij hier schriftelijk toestemming voor geeft, bijvoorbeeld op jouw verzoek.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke of mondeling toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Voetenweldaad bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist:

 • Zolang je een actieve klant bent (minimaal 1x per jaar een behandeling) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Voetenweldaad van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systeem;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig deze maatregels;

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik je persoonsgegevens verwerken, op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met jou niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens

Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk

p/a Hessenweg 173

3731JH De Bilt

Pauline@voetenweldaad.nl