1. Algemeen. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk en een cliënt waarop Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk. Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. Afspraken. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Ambulant. Indien de behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt. De cliënt dient zorg te dragen voor voldoende ruimte en door Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo schoon mogelijke werkomgeving. Indien de cliënt niet of onvolledig nakomt is Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele afgesproken honorarium in rekening te brengen.
 5. Betaling. Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De tarieven zijn vrijgesteld van btw. Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk communiceert prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum. De betaling van de behandeling en eventuele producten kan contant, per mobiele bankieren app of per factuur gedaan worden. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 6. Persoonsgegevens & privacy. De cliënt voorziet Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk tijdens de intake van alle gegevens, waarvan Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 7. Geheimhouding. Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 8. Aansprakelijkheid. Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 9. Beschadiging & diefstal. Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk meldt diefstal altijd bij de politie.
 10. Klachten en geschillen. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk. Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien er niet tot een oplossing gekomen kan worden, die voor beide partijen aanvaardbaar is, kan de klacht bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt (www.degeschillencommissie.nl).
  Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst, schriftelijk, bij Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk heeft ingediend.
 11. Behoorlijk gedrag. De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 12. Recht. Op elke overeenkomst tussen Voetenweldaad Medisch Pedicure Praktijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.